An Sơn JSC

Từ tháng 10.2011 các địa phương tự công bố chỉ số giá xây dựng

           Hiện nay, việc công bố  chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng thực hiện theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BXD Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.


Tuy nhiên, theo Văn bản số 764/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc phổ biến Thông tư số 02/2011/TT- BXD, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng đến hết tháng 9/2011, còn từ tháng 10/2011, việc tính toán và công bố chỉ số giá xây dựng của địa phương sẽ do các địa phương đảm nhiệm. Để giúp các địa phương thực hiện tốt việc công bố chỉ số giá xây dựng, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tổ chức các lớp phổ biến nội dung và hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ số giá xây  dựng cho các Sở Xây dựng  địa phương.   

 

(Nguồn Báo Đấu thầu số 105, ngày 27/5/2011)


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage