An Sơn JSC

Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Tệp đính kèm[Tải về] CT1315TTG.PDF (CT1315TTG_1312417809615.PDF)

Nguồn moc.gov.vn


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage