An Sơn JSC

Công văn số 1299/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng Tp.HCM về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực Tp.HCM

File đính kèm: CV1299-SXD-290208.pdf 94,13 kB


Nguồn: Csdl.thutuchanhchinh.vn 


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage