An Sơn JSC

Văn bản số: 1543/SXD-KTTH Bình Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2011 V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2011

Số: 1543/SXD-KTTH01/08/2011VĂN BẢN:

V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2011.


Nguồn: Soxaydung.binhthuan.gov.vn


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage