An Sơn JSC

Giới thiệu sách - Vật liệu hiệu quả trong xây dựng các công trình giao thông / Phạm Hữu Hanh

Vật liệu hiệu quả trong xây dựng các công trình giao thông / Phạm Hữu Hanh. 

Tóm tắt nội dung:

Vật liệu xây dựng là phần vật chất tạo nên công trình nên nó quyết định đến tất cả các công đoạn trong công nghệ xây dựng: Từ khảo sát, thiết kế đến thi công, bảo dưỡng, sử dụng. Không thể có công trình tốt nếu chỉ dùng vật liệu kém.

Nội dung sách giới thiệu những kiến thức chung về khoa học vật liệu, các vật liệu cơ bản dùng trong xây dựng các công trình giao thông, có bổ sung những phần cải biến nhằm nâng cao chất lượng vật liệu. Cuốn sách cũng giới thiệu các vật liệu mới hiệu quả dùng trong xây dựng các công trình giao thông. Đặc biệt, sách còn chú trọng đến thiết kế thành phần vật liệu để sản xuất và ứng dụng nó một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Sách gồm 3 phần chính như sau:

- Phần thứ nhất: Khoa học vật liệu.

Chương 1: Khái quát về vật liệu xây dựng.

Chương 2: Các yếu tố hình thành tính chất của vật liệu xây dựng.

Chương 3: Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng.

Chương 4: Nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

- Phần thứ hai: Chất kết dính trong xây dựng các công trình giao thông.

Chương 5: Xi măng poóclăng.

Chương 6: Bi tum dầu mỏ.

- Phần thứ ba: Bê tông trong xây dựng các công trình giao thông.

Chương 7: Lý thuyết bê tông.

Chương 8: Bê tông cường độ cao trong xây dựng cầu.

Chương 9: Bê tông đầm lăn dùng trong xây dựng đường.

Chương 10: Bê tông át phan.


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage