An Sơn JSC

Thông báo mời thầu gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán

Thuộc dự án: Xây dựng đường giao thông D2b trong khu công nghệ cao TP.HCM
Nguồn vốn: NS TP
Bên mời thầu: Ban QLCDA ĐT & XD khu công nghệ cao TP.HCM
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 30/11/2009 đến 9 giờ 30 ngày 15/12/2009.


Thuộc dự án: Xây dựng đường giao thông N3 trong khu công nghệ cao TP.HCM
Nguồn vốn: NS TP
Bên mời thầu: Ban QLCDA ĐT & XD khu công nghệ cao TP.HCM
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 30/11/2009 đến 9 giờ 30 ngày 15/12/2009.

Địa điểm: Ban QLCDAĐT & XD khu công nghệ cao TP.HCM, km1+001 xa lộ Hà Nội , Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 15/12/2009

ình


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage