An Sơn JSC

PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được phát triển bởi các kỹ sư cho các kỹ sư được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới

    Grandeur Executive - Dunlopillo

           PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được phát  triển bởi các kỹ sư cho các kỹ sư. Được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hơn tám mươi quốc gia, bộ phần mềm cung cấp những câu trả lời hàng ngày cho ngày kết cấu và những vấn đề địa kỹ thuật nhanh tróng và đáng tin cậy.

Bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập, và có khả nang liên kết với các module khác để thiết kế.

- Các vấn đề thường gặp được giải quyết bàng phần mềm Prokon

  • Khung và các hạn chế trong phân tích.
  • Các cấu kiện thếp và kết nối thiết kế.
  • Thiết kế bê tông thường và bê tông ứng lực trước.
  • Triển khai chi tiết bê tông thường (Reinforced concrete detailing).
  • Thiết kế kết cấu gỗ (Timber member design).
  • Masonry design.
  • Phân tích địa kỹ thuật (Geotechnical analysis).
  • Và nhiều ứng dụng hữu ích khác


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage