An Sơn JSC

Mời thầu - Gói thầu số 1: Nền - mặt đường - cống thoát nước (Đường số 1, 2)- Dự án khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

GÓI THẦU : Gói thầu số 1 thuộc dự án khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc 
Nội dung : Nền - mặt đường - cống thoát nước (đường số 1, 2) 
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước 
Bên mời thầu : Ban QLDA thị xã Sa Đéc 
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi 
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 25/6/2010 đến ngày 16/7/2010 
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA thị xã Sa Đéc, số 147/12A khóm Hòa Khánh, p2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ 
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 16/7/2010


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage