An Sơn JSC

Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.


http://www.ansonjsc.com/data/downloads/2009/an_son_38.swf
an_son_38.swf


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage