An Sơn JSC

Phần mềm thiết kế kênh mương TKK Pro

Là công cụ chuyên dụng để thiết kế kỹ thuật, thi công và hoàn công kênh đất, kênh xây, đê kè, cấp thoát nước.

Môi trường: Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD 2005.

Các tính năng chính

  • Lấy dữ liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên, toạ độ điểm mia từ TOPO. Mô tả địa chất trên trắc dọc, trắc ngang.
  • Nhập số liệu trắc dọc, trắc ngang từ sổ đo. Nhập dữ liệu tuyến theo trắc dọc và trắc ngang dạng text
  • Thiết kế tuyến, trắc dọc trắc ngang cho kênh đất, kênh xây, mặt cắt đê, kè
  • Vẽ ký hiệu cầu và các công trình đi theo kênh.
  • Tính diện tích, lập bảng khối lượng đào đắp, xuất bảng ra Excel.

Một số giao diện cơ bản

 

 

TKK Pro là phần mềm đã được sử dụng nhiều và hiệu quả của các đơn vị thiết kế kênh mương, thuỷ lợi.


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage