An Sơn JSC

Giới thiệu sách - Sổ tay máy xây dựng - Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Các tác giả:

PGS.TS.NGƯT Vũ Thế Lộc (chủ biên)

PGS.TS.NGƯT Vũ Thanh Bình - PGS.TS.NGƯT Trương Biên
PGS.TS Nguyễn Văn Bang - PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm

PGS.TS Nguyễn Văn Hợp - PGS.TS Trần Văn Tuấn

TS Thái Hà Phi  -TS Phạm Văn Hội

TS Đỗ Minh Toàn - KS Phạm Kim Sơn
NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI, HÀ NỘI - 2007


Nội dung
:


1. Tổng quan về máy xây dựng

2. Phân loại máy xây dựng

3. Kết cấu các bộ phận máy xây dựng

4. Tính kinh tế kỹ thuật cơ bản trong quản lý khai thác máy xây dựng

5. Sửa chữa và bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng

6. Sử dụng dầu mỡ bôi trơn

7. Nguyên tắc chung về an toàn và bảo hộ lao động trong sử dụng máy xây dựng

8. Máy nâng - chuyển

9. Máy vận chuyển ngang

10. Máy làm đất

11. Máy nghiền đá

12. Máy thi công đá

13. Máy gia cố nền

14. Thiết bị sản xuất hỗn hợp bêtông, vữa và cấu kiện bêtông cốt thép

15. Máy xây dựng mặt đường bộ

16. Các loại máy xây dựng khác.


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage