An Sơn JSC

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Để tạo thuận lợi cho cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh theo quy chế ban hành tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được tiến hành công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Thông báo cụ thể các nội dung liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá  xây dựng như sau :

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ :

- Phòng Quản lý năng lực hành nghề xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Địa chỉ: số 60 đường Trương Định, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 9326214 xin số 316 hoặc 317 hoặc 318.

- Fax: (08) 9325269.

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: kể từ ngày 10/11/2008.

- Lịch tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả : Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, (trừ chiều thứ sáu hàng tuần và các ngày lễ, ngày tết  được nghỉ trong năm theo qui định).

II/ ĐỐI T ƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG :

          1- Chứng chỉ kỹ s ư định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, ng ười Việt Nam định c ư ở n ước ngoài, ng ười n ước ngoài có đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo này.

          2- Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo Thông báo này.

3- Người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ kỹ sư  định giá xây dựng do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Chứng chỉ kỹ sư  định giá xây dựng do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi hành nghề để theo dõi, quản lý.

 III/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG :

A- CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HẠNG 2 :

1- Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 phải có đủ các điều kiện sau :

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng;

- Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo hướng dẫn tại mục 2 khoản A Phần III dưới đây và đã nộp lệ phí tại Sở Xây dựng theo quy định;

- Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 3 quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm các công việc sau :

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán công trình;

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+ Thanh toán, quyết toán vốn đầu t ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác.

2- Thành phần Hồ sơ nộp khi đăng ký đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

Bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 bao gồm các tài liệu sau :

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

B- CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HẠNG 1 :

1- Điều kiện được cấp (nâng hạng) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1:

a- Người được cấp (nâng hạng) chứng chỉ kỹ sư định gía xây dựng hạng 1 ngoài việc đáp ứng các điều kiện của kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ  kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A trong số các công việc quy định tại Điều 3 quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng :

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán công trình;

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

- Đã tham gia khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng;

b- Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A trong số các công việc quy định tại Điều 3 quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng dưới đây thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 :

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán công trình;

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

2- Thành phần Hồ sơ nộp khi đăng ký đề nghị cấp (nâng hạng) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 :

Bộ hồ sơ đề nghị cấp (nâng hạng) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 bao gồm các tài liệu sau :

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành theo Thông báo này;

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp (nâng hạng);

- Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy định tại điểm b mục 1 khoản A Phần II nêu trên);

- Chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành theo Thông báo này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

 C- CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp lại trong các trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất.

  1- Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng :

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

- Có bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

2- Thủ tục cấp lại chứng chỉ :

- Người xin cấp lại chứng chỉ nộp 01 hồ sơ theo các điều kiện quy định nêu trên. Sở Xây dựng chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ thủ tục theo quy định (Sở Xây dựng thuộc địa phương nào cấp chứng chỉ trước đây thì Sở Xây dựng đó cấp lại chứng chỉ).

- Nội dung của chứng chỉ mới được ghi đúng như chứng chỉ cũ, có ghi  cấp lại lần thứ...

 IV/ THU HỒI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG :

  Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng sẽ bị thu hồi chứng chỉ khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

- Tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ;

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp ;

- Sau 3 năm không hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Không tham gia các khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

 V/  MỘT SỐ THÔNG TIN  KHÁC :

- Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng là : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được viết bằng máy vi tính, không được viết tắt, tẩy xoá, hoặc viết chèn thêm nội dung điều chỉnh, bổ sung trên hồ sơ. Người đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng phải trực tiếp nộp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xét cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng, người được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hoạt động tư vấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/12 hàng năm có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông báo này.

- Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ Phòng Quản lý năng lực hành nghề xây dựng, điện thoại số 9326214 xin số 316 hoặc 317 hoặc 318 ./.

Mẫu đơn ban hành kèm theo thông báo

www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn


� 2009 -2022  An Sơn JSC | Homepage